Een UBO: wat is dat ook alweer?

June 17th, 2021

Een UBO en het UBO register: hoe zat het ook alweer? Laten we bij het begin beginnen: een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’. Deze persoon wordt ook wel aangeduid als uiteindelijk belanghebbende. Valt u onder de Wwft dan bent u verplicht deze persoon en zijn ‘ultimate beneficial ownership’ te onderzoeken en te registreren in het UBO-register. Doet u dat niet, dan kan een sanctie worden opgelegd. Benieuwd naar UBO’s en uw verplichtingen hieromtrent? 


Wat is een ultimate beneficial owner (UBO) oftewel een uiteindelijk belanghebbende?


Een UBO wordt in het beginsel geformuleerd als een persoon die uiteindelijk meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van een onderneming bezit of controleert of op een andere manier de controle over de onderneming of het management ervan uitoefent. Dit verschilt per rechtsvorm, zoals u hieronder kunt lezen.


 • Voor een B.V en N.V betreft het de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Hierbij zijn beursvennootschappen uitgezonderd.
 • Voor stichtingen en verenigingen is het de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in het geval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
 • Hoe zit dat bij een V.O.F., maatschap, C.V. en rederij? Hier betreft het de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in het geval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.
 • In het geval van een kerkgenootschap is dit weer anders. Hier zijn de UBO’s de natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd.
 • En in het geval van natuurlijke personen met een kleiner belang? Ook zij kunnen als uiteindelijk belanghebbende worden aangemerkt. Bijvoorbeeld in het geval dat zij op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap over een cliënt hebben. 
 • Bij een trust dienen meerdere personen als uiteindelijk belanghebbende te worden aangemerkt. Denk hierbij aan de oprichter en de trustees. 

Valt u onder de Wwft dan bent u verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. Hierbij zijn twee criteria van belang. Deze criteria zijn gericht op: 


 1. het kwalificeren van een UBO als persoon;
 2. het onderzoeken van het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap van een cliënt. Dit betekent zeggenschap in de vorm van het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen. 

Wat is de rol van het UBO register?


Het UBO register is in beheer van de KvK en valt onder de Handelsregisterwet. Dit register is in het leven geroepen om zaken zoals het witwassen van geld tegen te gaan. Sinds 2020 is het verplicht om UBO’s in te schrijven in dit register. Doet u dat niet, dan kunt u mogelijk een boete of sanctie krijgen. Het register is inzichtelijk en betaald te raadplegen, maar niet alle informatie is openbaar. Autoriteiten zoals het OM daarentegen zijn bevoegd om meer informatie in te zien. 


Welke organisaties In Nederland zijn verplicht UBO’s te registreren?

 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Stichtingen en coöperaties
 • Maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Regulatory Lab voor UBO registratie


Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. Regulatory Lab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom Know your Customer beleid.

Maak een afspraak